CONDICIÓNS DE COMPRA

  0. Introducción

  1. Nosos datos

  2. Seus datos e as súas visitas a esta páxina web

  3. Seguridade

  4. Uso da nosoa páxina web

  5. Celebración do contrato

  6. Disponibilidade dos produtos

  7. Negativa a tramitar un pedido

  8. Entrega 

  9. Imposibilidade de entrega

10. Transmisión do riesgo e da propiedade dos produtos

11. Precio e pago

12. Política de cambios/devolucións 

13. Responsabilidade e exoneración de responsabilidade

14. Propiedade intelectual

15. Virus, piratería e outros ataques informáticos

16. Comunicacións por escrito

17. Notificacións

18. Cesión de dereitos e obrigas

 19. Acontecementos fora do nosoo control

20. Renuncia

21. Nulidade parcial

22. Acordo completo

23. Noso dereito a modificar estas Condicións

24. Lexislación aplicable e xurisdicción

25. Comentarios e suxestións

 


 

0. Introducción

O presente documento (conxuntamente cos documentos nel mencionados) establece as condicións polas que se rexe o uso desta páxina web e a compra de produtos nela (en diante, as "Condicións"). Solicitámoslle que lea atentamente as Condicións antes de usar esta páxina web. Ao utilizar esta páxina web ou facer un pedido a través dela, vostede consente quedar vinculado por estas condicións, polo que se non está vostede de acordo con todas, non debe usar esta páxina web.

Estas condicións poderían ser modificadas. É a súa responsabilidade lelas periodicamente, xa que as condicións vixentes no momento de uso da páxina web ou de realización do contrato (tal e como este se define máis adiante) serán as que lle resulten aplicables.

 

1. Nosos datos

Esta páxina web está operada baixo a denominación tenda.udc.es polo Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante da Universidade da Universidade da Coruña, r/ Maestranza, 9, 15001, A Coruña, CIF Q6550005J, teléfono 981167000.

 

2. Os seus datos e as sús visitas a esta páxina web.

A Universidade da Coruña informa ao usuario de que o tratamento de todos os datos de carácter persoal se realiza de conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de protección de datos e co Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.  Ao facer uso desta páxina web vostede consente o tratamento da devandita información e dos datos e declara que toda a información ou os datos que nos facilite son veraces e corresponden coa realidade.

 

3. Seguridade

Este sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptados na industria, tales como devasas (firewalls), procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado de datos. Para lograr estes fins, a persoa usuaria/cliente acepta que o prestador obteña datos para efecto da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Todo proceso de contratación ou que leve consigo a introdución de datos persoais de carácter persoal serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Erro Referencia da hiperligazón non válida.) de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida por vía electrónica.

 

 4. Uso da nosa páxina web

Ao facer uso desta páxina web e realizar pedidos a través dela vostede comprométese a:

• Facer uso desta páxina web unicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.

• Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se razoablemente puidese considerar que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.

• Facilitarnos o seu enderezo de correo electrónico, enderezo postal e/ou outros datos de contacto de forma veraz e exacta. Así mesmo, consente que poderemos facer uso desta información para poñernos en contacto con vostede se é necesario (vexa a nosa declaración de privacidade).

Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido.

Ao realizar un pedido a través desta páxina web, vostede declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para asinar contratos.

 

5. Asinamento do contrato

A información contida nas presentes condicións e os detalles contidos nesta páxina web non constitúen unha oferta de venda, senón unha invitación para contratar. Non existirá ningún contrato entre vostede e nós en relación con ningún produto ata que o seu pedido fose expresamente aceptado por nós. Se a súa oferta non é aceptada e xa se lle fixo algún cargo na súa conta, a súa contía seralle reintegrada na súa totalidade.

Para realizar un pedido, deberá seguir o procedemento de compra en liña e premer en “Seguir”. Tras isto, recibirá un correo electrónico en que se confirma a recepción do seu pedido (a “Confirmación de pedido”). Teña en conta que isto non significa que o seu pedido fose aceptado, xa que este constitúe unha oferta que vostede nos fai a nós para comprar un ou máis produtos. Todos os pedidos están suxeitos á nosa aceptación, da que será informado a través dun correo electrónico no que lle confirmamos que o produto está listo para ser enviado (a “Confirmación de envío”). O contrato para a compra dun produto entre nós (o “contrato”) quedará formalizado unicamente cando lle enviemos a confirmación de envío.

Serán obxecto do contrato unicamente aqueles produtos relacionados na Confirmación de envío. Non estaremos obrigados a proporcionarlle ningún outro produto que puidese ser obxecto de pedido ata que lle confirmemos o seu envío nunha confirmación de envío.

 

6. Disponibilidade dos produtos

Todos os pedidos de produtos están suxeitos á dispoñibilidade deles. Neste sentido, se se producen dificultades en canto á subministración de produtos ou se non quedan artigos en stock, reembolsarémoslle calquera cantidade que puidese vostede aboar.

 

7. Negativa a tramitar un pedido

Reservámonos o dereito de retirar calquera produto desta páxina web en calquera momento e de quitar ou modificar calquera material ou contido dela. Aínda que faremos o posible para tramitar sempre todos os pedidos, pode haber circunstancias excepcionais que nos obriguen a rexeitar a tramitación dalgún pedido despois de enviar a confirmación de pedido, polo que nos reservamos o dereito a facelo en calquera momento, á nosa soa discreción.

Non seremos responsables fronte a vostede ou fronte a calquera terceiro polo feito de retirar calquera produto desta páxina web, con independencia de se o devandito produto foi vendido ou non, por quitar ou modificar calquera material ou contido da páxina web, ou por negármonos a tramitar un pedido unha vez que lle enviamos a confirmación de pedido.

 

8. Entrega

Se por algún motivo non puidésemos cumprir coa data de entrega, informarémolo desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo pago. Para efectos das presentes condicións, entenderase que se produciu a "entrega" ou que o pedido foi "entregado" no momento de asinar a súa recepción.

 

9. Imposibilidade de entrega

No caso de que transcorridos 20 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, o pedido non fose entregado por causa non imputable a nós, entenderemos que desexa desistir do contrato e considerarémolo resolto. Como consecuencia da resolución do contrato, devolverémoslle o prezo pagado por tales produtos canto antes e, en calquera caso, no prazo máximo de 20 días desde a data en que consideremos resolto o contrato.

 

10. Transmisión do risco e da propiedade dos produtos

Os riscos dos produtos serán ao seu cargo a partir do intre da súa entrega. Vostede adquirirá a propiedade dos produtos no momento da entrega (según a definición contida na cláusula 9 anterior), se ésta tivese lugar nun momento posterior.

  

11. Prezo e pagamento

O prezo de cada produto será o que se estipule en cada momento na nosa páxina web, salvo en caso de erro manifesto. A pesar de que tentamos asegurarnos de que todos os prezos que figuran na páxina sexan correctos, poden producirse erros. Se descubrísemos un erro no prezo dos produtos que vostede encargou, informarémolo canto antes e darémoslle a opción de volver confirmar o seu pedido ao prezo correcto ou ben anulalo. Se non logramos poñernos en contacto con vostede, o pedido considerarase cancelado e reembolsaránselle integramente as cantidades que fosen aboadas.

Non estaremos obrigados a proporcionarlle ningún produto ao prezo inferior incorrecto (mesmo aínda que lle enviásemos a confirmación de envío) se o erro no prezo é obvio e inequívoco, e puidese ser recoñecido de forma razoable por vostede como prezo incorrecto.

Os prezos da páxina web inclúen o ive.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero (salvo no establecido anteriormente) os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha confirmación de envío.

Unha vez que faga as súas compras, todos os artigos que desexa comprar engadiranse á súa cesta e o paso seguinte será tramitar o pedido e efectuar o pagamento. Para facelo:

1. Prema en "Cesta da compra" na parte superior da páxina.
2. Prema en “Ver a cesta”.
3. Prema en "Tramitar pedido".
4. Encha ou comprobe a información de contacto e os datos do seu pedido.
5. Introduza os datos da súa tarxeta de crédito.
6. Prema en “Seguir”.

Poderá facer o pagamento coas tarxetas Visa, Mastercard, American Express.Para minimizar o risco de acceso non autorizado, codificaranse os datos da súa tarxeta de crédito. Unha vez que recibamos o seu pedido, faremos unha pre-autorización na súa tarxeta de crédito para asegurar que existen fondos suficientes para completar a transacción. O cargo na súa tarxeta farase no momento en que o seu pedido saia dos nosos almacéns.

Ao premer en “Seguir” vostede está a confirmar que a tarxeta de crédito é súa.

Utilizamos “Comodo” para asegurarnos de que o pago se efectuou de forma segura.

As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da súa entidade emisora, pero se tal entidade non autorizase o pagamento, non nos faremos responsables por ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún contrato con vostede.

 

12. Política de cambios/devolucións

12.1 Dereito legal a desistir da compra

De acordo coa normativa aplicable, se vostede está a contratar como consumidor, poderá desistir do contrato en calquera momento dentro do prazo de sete días hábiles desde a data de entrega do seu pedido.

Neste caso, reembolsaráselle o prezo pago por tales produtos.

Poderá acreditar o exercicio do dereito de desistencia en calquera forma admitida en dereito, considerándose en todo caso validamente exercitado devandito dereito mediante o envío do documento de desistencia que lle facilitamos ou mediante a devolución dos produtos.

Esta disposición non afecta a outros dereitos recoñecidos ao consumidor pola lexislación vixente.

12.2 Dereito contractual de desistencia

Ademais do dereito de desistencia recoñecido legalmente aos consumidores e usuarios, e mencionado na cláusula 14.1 anterior, concedémoslle un prazo de 20 días contado desde a data da entrega para realizar a devolución dos produtos.

Neste caso, reembolsaráselle o prezo pagado por tales produtos. Deberá exercitar o dereito de desistencia mediante o envío do documento de desistencia que lle facilitamos ou mediante a devolución dos produtos nos prazos en cada caso establecidos.
 

12.3 Disposicións comúns

O seu dereito a desistir do contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devolvan nas mesmas condicións en que os recibiu e que conteñan todos os precintos e etiquetas con que lle foron entregadosEn todo caso, vostede deberá entregar xunto co produto que vai devolver o billete que recibiría no momento da entrega do produto debidamente cuberto. Non se fará ningún reembolso se o produto foi usado máis alá da súa simple apertura ou se sufriu algún dano.

Os cambios só se poderán facer por un mesmo artigo en diferente talle ou cor.

Atopará un resumo sobre o exercicio deste dereito de desistencia cando reciba a confirmación do envío.

12.4 Devolucións en tenda udc.es.
Poderá devolvernos os produtos no SAPE da Coruña.

Tras examinar o artigo comunicarémoslle se ten dereito á devolución das cantidades aboadas. A devolución efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro do prazo de 30días desde a data en que nos comunicou a súa intención de desistir. A devolución efectuarase sempre polo mesmo medio de pagamento que vostede utilizou para efectuar a súa compra.

Se ten algunha dúbida, pode pórse en contacto connosco a través do noso formulario de contacto ou chamando ao teléfono 981 167 000, *ext. 2912. 

  

13. Responsabilidad y exoneración de responsabilidade

Salvo que expresamente se dispoña o contrario nas presentes condicións, a nosa responsabilidade en relación con calquera produto adquirido na nosa páxina web estará limitada estritamente ao prezo de compra do devandito produto.

 Sexa como for, a nosa responsabilidade non está excluída nin limitada nos seguintes casos:

 a. En caso de falecemento ou danos persoais ocasionados pola nosa neglixencia;

 b. En caso de fraude ou falsidade fraudulenta; ou

 c. En calquera caso no que fose ilegal ou ilícito que excluísemos, limitásemos ou tentásemos excluír ou limitar a nosa responsabilidade.

 Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior e na medida en que legalmente se permita, e salvo que nas presentes condicións se dispoña o contrario, non aceptaremos ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

l. perdas de ingresos ou vendas;

ll. perda de negocio;

lll. lucro cesante ou perda de contratos;

lv. perda de aforros previstos;

v. perda de datos; e

vl. perda de tempo de xestión ou de horario de oficina.

Debido á natureza aberta desta páxina web e á posibilidade de que se produzan erros na almacenaxe e transmisión de información dixital, non garantimos a precisión e seguridade da información transmitida ou obtida por medio desta páxina web a non ser que nela se estableza expresamente o contrario.

Todas as descricións de produtos, informacións e materiais que figuran nesta páxina web proporciónanse como corpo certo e sen garantías expresas ou implícitas sobre eles.

Co alcance que permita a lei, excluímos todas as garantías deixando a salvo aquelas garantías que non poidan ser lexitimamente excluídas fronte aos consumidores.

O disposto na presente cláusula non afectará os seus dereitos legais como consumidor e usuario, nin ao seu dereito a desistir o contrato.

 

14. Propiedade intelectual

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web correspóndennos en todo momento a nós ou a quen nos outorgou licenza para o seu uso. Vostede poderá facer uso do devandito material unicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nós ou quen nos outorgou a licenza para o seu uso. Isto non lle impedirá utilizar esta páxina web na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou datos de contacto.

  

15. Virus, piratería e outros ataques informáticos

Vostede non debe realizar un uso indebido desta páxina web mediante a introdución intencionada nela de virus, troianos, vermes, bombas lóxicas ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño. Vostede non tratará de ter acceso non autorizado a esta páxina web, ao servidor en que a dita páxina se atopa aloxada ou a calquera servidor, computador ou base de datos relacionada coa nosa páxina web. Vostede comprométese a non atacar esta páxina web a través dun ataque de denegación de servizo ou dun ataque de denegación de servizo distribuído.

O incumprimento desta cláusula podería levar aparellada a comisión de infraccións tipificadas pola normativa aplicable. Informaremos de calquera incumprimento da dita normativa ás autoridades competentes e cooperaremos con elas para descubrir a identidade do atacante. Así mesmo, en caso de incumprimento da presente cláusula, deixará inmediatamente de estar autorizado a usar esta páxina web.

Non seremos responsables de ningún dano ou perda resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño que poida afectar o seu computador, equipo informático, datos ou materiais como consecuencia do uso desta páxina web ou da descarga de contidos dela ou aos que esta redireccione.

 

16. Comunicacións por escrito

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito. Ao usar esta páxina web, vostede acepta que a maior parte das comunicacións connosco sexan electrónicas. Porémonos en contracto con vostede por correo electrónico ou facilitarémoslle información publicando avisos nesta páxina web. Para efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei
 
 

17. Notificacións

As notificacións que vostede nos envíe deberán enviarse preferiblemente a través do noso formulario de contacto. De acordo co disposto na cláusula 19 anterior e salvo que se estipule o contrario, poderémoslle enviar comunicacións ben ao correo electrónico, ben ao enderezo postal facilitado por vostede á hora de realizar un pedido.

Entenderase que as notificacións foron recibidas e foron correctamente feitas no mesmo instante en que estean dispoñibles no noso sitio web, 24 horas despois de enviarse un correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta. Para probar que a notificación foi feita, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña o enderezo correcto, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en Correos ou nunha caixa de correos e, no caso dun correo electrónico, que o mesmo foi enviado ao enderezo de correo electrónico especificado polo receptor.

 

18. Cesión de dereitos e obrigacións

O contrato é vinculante tanto para vostede como para nós, así como para os nosos respectivos sucesores, cesionarios e habente-causa.

Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados do mesmo ao seu favor ou para vostede, sen obter o noso consentimento previo por escrito.

Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro modo transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados del ao noso favor ou para nós, en calquera momento durante a vixencia do contrato. Para evitar calquera dúbida, as ditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán os dereitos que vostede ten como consumidor recoñecidos por lei ou anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías tanto expresas como tácitas, que lles puidemos outorgar.

 

19. Acontecimientos fora do noso control

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigas que asumamos ao amparo dun contrato, cuxa causa se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable ("causa de forza maior").

As causas de forza maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fose do noso control razoable e incluirán en especial (sen limitación) o seguinte:

1. Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.
2. Conmoción civil, revolta, invasión, ataque terrorista ou ameaza terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.
3. Incendio, explosión, treboada, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.
4. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
5. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.
6. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.
7. Folga, fallos ou accidentes de transporte marítimo ou fluvial, postal ou calquera outro tipo de transporte.

Entenderase que as nosas obrigas derivadas dos contratos quedarán suspendidas durante o período en que a causa de forza maior continúe, e disporemos dunha ampliación no prazo para cumprir as ditas obrigas por un período de tempo igual ao que dure a causa de forza maior. Poremos todos os medios razoables para que finalice a causa de forza maior ou para atopar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigas en virtude do contrato a pesar da causa de forza maior.

 

20. Renuncia

A falta de requirimento pola nosa banda do cumprimento estrito por parte súa dalgunha das obrigas asumidas por vostede en virtude dun contrato ou das presentes condicións ou a falta de exercicio pola nosa banda dos dereitos ou accións que nos puidesen corresponder en virtude do devandito contrato ou das condicións, non suporá renuncia nin limitación algunha en relación cos devanditos dereitos ou accións nin lle exonerará de cumprir con tales obrigas.

Ningunha renuncia pola nosa banda a un dereito ou acción concreto suporá unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados do contrato ou das condicións.

Ningunha renuncia pola nosa banda a algunha das presentes condicións ou aos dereitos ou accións derivados do contrato provocará efectos, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e se formalice e se lle comunique por escrito de conformidade co disposto na epígrafe de notificacións anterior.

 

21. Nulidade parcial

Se algunha das presentes condicións ou algunha disposición dun contrato fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados pola devandita declaración de nulidade.

 

22. Acordo completo

As presentes condicións e todo documento a que se faga referencia expresa nelas constitúen o acordo íntegro existente entre vostede e nós en relación co seu obxecto e substitúen calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre vostede e nós verbalmente ou por escrito.

Vostede e nós recoñecemos consentir a realización do contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidese inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións establecidas polos dous antes de devandito contrato, salvo aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes condicións.

Nin vostede nin nós disporemos de acción fronte a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data do contrato (salvo que se fixo tal declaración incerta de forma fraudulenta) e a única acción de que disporá a outra parte será por incumprimento de contrato de conformidade co disposto nas presentes condicións.

 

23. O noso dereito a modificar estas condicións

Temos dereito de revisar e modificar as presentes condicións en calquera momento.

Vostede estará suxeito ás políticas e condicións vixentes no momento en que use esta páxina web ou efectúe cada pedido, salvo que por lei ou decisión de organismos gobernamentais debamos facer cambios con carácter retroactivo nas ditas políticas, condicións ou política de privacidade. Nese caso, os posibles cambios afectarán tamén aos pedidos que fixese vostede previamente.

 

24. Lexislación aplicable e xurisdición

O uso da nosa páxina web e os contratos de compra de produtos a través da dita páxina web rexeranse pola lexislación española.

Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da páxina web ou cos devanditos contratos será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal lle recoñece a lexislación vixente.

 

25. Comentarios e suxestións

Os seus comentarios e suxestións serán ben recibidos. Solicitámoslle que nos envíen tales comentarios e suxestións a través do noso formulario de contacto.

 

Vostede está aquí: TENDA DA UDC Guía de compra Condicións de compra